Description

Kada se koriste u kontekstu rodne ravnopravnosti, štetne prakse prema ženama i djevojkama zasnivaju se na diskriminaciji na osnovu spola, roda ili drugih osnova i često se pravdaju pozivanjem na sociokulturne i vjerske običaje i vrijednosti kao i zablude povezane sa nekim ugroženim grupama žena i djevojaka. Ističu rodnu dimenziju nasilja i ukazuju na to da stavovi i stereotipi zasnovani na spolu i rodu, neravnoteže moći, nejednakosti i diskriminacija perpetuiraju sve raširenije postojanje takvih praksi, koje su same po sebi oblik rodno zasnovanog nasilja ili uključuju nasilje ili prisilu.

Additional notes and information

Također se često koriste za opravdanje rodno zasnovanog nasilja kao oblika „zaštite” ili kontrole žena i djece. Pored praksi povezanih sa tradicijom, u takozvanom zapadnom svijetu pojavljuju se i štetne prakse povezane sa društveno definisanim pojmovima ljepote. Mnoge žene i djeca u društvima širom svijeta sve češće se podvrgavaju medicinskom liječenju i/ili plastičnoj hirurgiji, često u značajnom riziku po svoje fizičko zdravlje, kako bi se pridržavali takvih socijalnih normi o fizičkom izgledu. Mnoge žene i djevojke su također pod pritiskom kulturne opsjednutosti mršavošću kao kulturnim i seksualnim idealom, te izuzetno ograničavaju unos hrane čime dovode u opasnost svoje zdravlje. To je rezultiralo epidemijom poremećaja ishrane i zdravlja.