Description

právna sťažnosť, na základe ktorej sa osoby považujú za poškodené tým, že im bola upretá zásada rovnakého zaobchádzania, a ak v takomto prípade už na prvý pohľad ide o prípad diskriminácie, je na žalovanom, aby preukázal, že nedošlo k porušeniu tejto zásady

Additional notes and information

Pokiaľ ide o oblasť rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, v smernici Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997, ktorá vychádza z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, sa dôkazné bremeno presúva medzi účastníkmi konania (žalovaný a žalujúci).