EIGE - vedomostné centrum Európskej únie pre rodovú rovnosť

Sme nezávislým centrom a hlavným zdrojom informácií o rodovej rovnosti v Európskej únii. Prispievame k tomu, aby sa Európska únia stala úniou rovnosti, kde ženy a muži, dievčatá a chlapci v celej svojej rozmanitosti môžu slobodne kráčať zvolenou životnou cestou, majú rovnaké príležitosti na rozvoj a môžu sa rovnocenne zúčastňovať na živote našej spoločnosti a viesť ju.

Jedinečné odborné vedomosti, výskum, údaje a nástroje EIGE pomáhajú politickým stratégom navrhovať opatrenia, ktoré sú inkluzívne, transformatívne a podporujú rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach života. Efektívne sprostredkúvame naše odborné vedomosti a úzko spolupracujeme s partnermi s cieľom zvýšiť informovanosť na úrovni EÚ a na úrovni jej členských štátov, ako aj v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách EÚ.

Na podporu presadzovania rodovej rovnosti v Európskej únii:

  • zabezpečujeme výskum, zhromažďovanie a analýzu údajov o rodovej rovnosti v intersekcionálnej perspektíve,
  • vypracúvame metódy na zlepšenie rodových štatistík a zber údajov,
  • sprístupňujeme naše porovnateľné a spoľahlivé údaje a informácie v nádeji na lepšiu budúcnosť,
  • meriame stav rodovej rovnosti na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov,
  • vyvíjame metodické nástroje a poskytujeme technickú podporu pri uplatňovaní rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ a vnútroštátnych politikách,
  • spolupracujeme s inštitúciami EÚ, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami, mimovládnymi organizáciami, organizáciami pre rovnosť príležitostí, univerzitami a odborníkmi, výskumnými centrami, sociálnymi partnermi a súvisiacimi orgánmi, médiami, ako aj s našimi sesterskými agentúrami EÚ.