EIGE - znalostní centrum Evropské unie v oblasti genderové rovnosti

Jsme nezávislým znalostním centrem a primárním zdrojem informací v oblasti genderové rovnosti v Evropské unii. Přispíváme k tomu, aby se Evropská unie stala Unií rovnosti, kde si ženy a muži, jakož i dívky a chlapci v celé své rozmanitosti mohou svobodně vybrat svoji životní cestu, mají rovné příležitosti k dosažení životních úspěchů a mohou se stejnou měrou podílet na formování naší společnosti a jejím vedení.

Jedinečné odborné znalosti, výzkum, data a nástroje institutu EIGE pomáhají tvůrcům politik navrhovat opatření, která jsou inkluzivní, transformativní a podporují genderovou rovnost ve všech oblastech života. Efektivně sdílíme své odborné znalosti a úzce spolupracujeme s partnery s cílem zvýšit povědomí o problematice genderové rovnosti na unijní i vnitrostátní úrovni, jakož i v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích EU.

Za účelem podpory genderové rovnosti v Evropské unii:

  • provádíme výzkum a shromažďujeme data o genderové rovnosti a analyzujeme je z průřezového hlediska,
  • vyvíjíme metody s cílem zlepšit genderové statistiky a související sběr dat,
  • sdílíme srovnatelná a spolehlivá data a informace s cílem dosáhnout zlepšení v budoucnosti,
  • hodnotíme situaci v oblasti genderové rovnosti jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států,
  • vyvíjíme metodické nástroje a poskytujeme technickou podporu v souvislosti se začleňováním genderového hlediska do všech unijních a vnitrostátních politik,
  • spolupracujeme s orgány EU, členskými státy, mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi, organizacemi zabývajícími se rovnými příležitostmi, vysokými školami, odborníky, výzkumnými středisky, sociálními partnery a podobnými subjekty, sdělovacími prostředky a našimi sesterskými agenturami EU.