EIGE - Центърът за знания на Европейския съюз в областта на равенството между половете

Ние сме независим център и основен източник на информация за равенството между половете в Европейския съюз. Допринасяме за превръщането на Европейския съюз в Съюз на равенството, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата в цялото им многообразие са свободни да следват избрания от тях път в живота, да имат равни възможности да се развиват и да могат равноправно да участват и ръководят обществата ни.

Единствените по рода си експертни знания, научни изследвания, данни и инструменти на EIGE помагат на създателите на политики да разработват мерки, които са приобщаващи, трансформиращи и насърчават равенството между половете във всички области на живота. Ефективно разпространяваме нашия експертен опит и работим в тясно сътрудничество с партньорите, за да повишим осведомеността на европейско и национално равнище, както и в страните — кандидатки за членство в ЕС, и потенциалните страни кандидатки.

Подкрепяме и насърчаваме равенството между половете в Европейския съюз, като:

  • предоставяме научни изследвания, събираме и анализираме данни относно равенството между половете с междусекторна перспектива;
  • разработваме методи за подобряване на събирането на статистическа информация и данни относно половете;
  • предоставяме нашите съпоставими и надеждни данни и информация въз основа на подход, основан на надежда за положително развитие;
  • измерваме състоянието на равенството между половете както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки;
  • разработваме методологически инструменти и предоставяме техническа подкрепа за включване на принципа на равенство между половете във всички европейски и национални политики;
  • сътрудничим с институциите на ЕС, държавите членки, международни организации, НПО, организации за равни възможности, университети и експерти, научноизследователски центрове, социални партньори и свързаните с тях органи, медии, както и с нашите сродни агенции в ЕС.