EIGE — Eiropas Savienības Zināšanu centrs dzimumu līdztiesības jautājumos

Mēs esam neatkarīgs centrs un galvenais informācijas avots par dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas Savienībā. Mēs veicinām to, lai Eiropas Savienība kļūtu par vienlīdzības Savienību, kurā sievietes un vīrieši, meitenes un zēni visā to daudzveidībā var brīvi iet savu izvēlēto dzīves ceļu, kur viņiem ir vienlīdzīgas iespējas attīstīties un kur viņi var vienlīdzīgi piedalīties un vadīt mūsu sabiedrību.

EIGE unikālās speciālās zināšanas, pētījumi, dati un rīki palīdz politikas veidotājiem izstrādāt pasākumus, kas ir iekļaujoši, transformējoši un veicina dzimumu līdztiesību visās dzīves jomās. Mēs efektīvi informējam par savu pieredzi un cieši sadarbojamies ar partneriem, lai palielinātu informētību ES un valstu līmenī, kā arī ES kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.

Lai sekmētu dzimumu līdztiesības veicināšanu Eiropas Savienībā, mēs:

  • veicam pētījumus, vācam un analizējam datus par dzimumu līdztiesību ar intersekcionālu perspektīvu;
  • izstrādājam metodes dzimumu statistikas un datu vākšanas uzlabošanai;
  • paziņojam mūsu salīdzināmos un uzticamos datus un informāciju, izmantojot uz cerībām balstītu pieeju;
  • novērtējam dzimumu līdztiesības stāvokli gan ES, gan dalībvalstu līmenī;
  • izstrādājam metodoloģiskus instrumentus un sniedzam tehnisko atbalstu dzimumu līdztiesības integrēšanai visās ES un valstu politikas jomās;
  • sadarbojamies ar ES iestādēm, dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām, NVO, vienlīdzīgu iespēju organizācijām, universitātēm un ekspertiem, pētniecības centriem, sociālajiem partneriem un saistītajām struktūrām, plašsaziņas līdzekļiem, kā arī ar ES radniecīgajām aģentūrām.