Program szkolenia pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji, ze względu na płeć i wiek (Temat I)

The training programme: 'Combating sex and age-based discrimination', developed under the project Human Resources Development Centre 'Socio-economic activation of women at the local level'. The document contains: the training programme -training framework and agenda, recommended literature and bibliography, a PowerPoint presentation with description of each slide, and support materials as attachments.

Program szkolenia pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek , opracowany w ramach projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym”. Dokument zawiera: program szkolenia – ramowy program szkolenia i agenda trenerska, polecaną literatur i bibliografię, prezentację PowerPoint – opis poszczególnych slajdów, oraz materiały pomocnicze w formie załączników.

Creator/Author

Development of materials: Idea Zmainy (Idea of Change)

Contributor

PSDB Sp. Z o.o.

Source

Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy (2010)