Description

Работещи жени, които са по- уязвими на множествена дискриминация въз основа на пол, възраст и други основания, като например етническа принадлежност.

Additional notes and information

Колкото повече остаряват, жените се сблъскват с все по-тежка дискриминация въз основа на възраст, а множествената дискриминация структурно намалява техните възможности за избор на работа или условия на работа (напр. преминаване към непостоянна или неформална работа или самостоятелна заетост). Тези обстоятелства предполагат по-неудовлетворителни условия на труд и неадекватно заплащане, поради което пенсионирането става несигурен или ненадежден избор.