Description

Starije radnice su izložene povećanom riziku da postanu ranjive na višestruku diskriminaciju na osnovu spola i roda, starosti i drugih karakteristika kao što je etnička pripadnost.

Additional notes and information

Kako žene stare, starosna diskriminacija postaje sve oštrija, a višestruka diskriminacija strukturno sužava mogućnost njihovog izbora za posao ili radne aranžmane (npr. prelazak na honorarni ili neformalni rad ili samozapošljavanje). Te okolnosti povlače za sobom lošije uslove rada i neadekvatne naknade, čineći penziju nesigurnom ili neodrživim izborom.