Description

pracovníčky so zvýšeným rizikom náchylnosti na viacnásobnú diskrimináciu na základe pohlavia a rodu, veku a iných charakteristík, ako je etnická príslušnosť

Additional notes and information

S rastúcim vekom žien, sa diskriminácia založená na veku stáva intenzívnejšou a viacnásobná diskriminácia štrukturálne znižuje možnosti voľby práce alebo pracovných pomerov (napr. prestup na prácu na čiastočný alebo neformálny pracovný úväzok alebo samostatnú zárobkovú činnosť). Tieto okolnosti vedú k zhoršeniu pracovných podmienok a neprimeranej mzde, čím sa dôchodok stáva neistým alebo nie je životaschopnou voľbou.