Description

niveli i pagës i përcaktuar në ligj ose me marrëveshje, që përfaqëson normën më të ulët të mundshme që një punëdhënës lejohet të paguajë