Description

Жена, която се е преместила или има намерение да се премести да живее в държава, на която не е гражданка - често, но не задължително идвайки от държавата на нейната националност - и чието пребиваване там може да е законно или да не е законно.

Additional notes and information

Освен това преместването (или опита за преместване) може не винаги да е доброволен, защото понякога въпросната жена е доведена в тази държава насила, чрез неправомерен натиск или измама с оглед на бъдещата ѝ експлоатация, а при други обстоятелства принудата да се премести може да е в резултат на икономически или природни бедствия или екологични катастрофи.