Description

nënraportim ose raportimi i gabuar i karakteristikave demografike, shoqërore ose ekonomike të lidhura me njërën nga sekset

Additional notes and information

Disa shembuj të paragjykimit seksual në të dhënat e mbledhura janë: mosraportimi i plotë aktivitetit ekonomik të grave; mosllogaritja e plotë e vajzave, lindjet e tyre ose vdekjet e tyre; ose mosraportimi i plotë i dhunës ndaj grave.