Description

Të gjitha aktet e dhunës me bazë gjinore që rezultojnë ose mund të rezultojnë në dëm fizik, seksual ose psikologjik ose vuajtje të një individi, duke përfshirë kërcënimet për veprime të tilla, detyrimin ose privimin arbitrar të lirisë, qofshin këto që ndodhin në jetën publike ose private.