Description

të drejtat që i takojnë drejtpërdrejt një individi (në krahasim me të drejtat e përftuara)