Description

пружање јавни, приватни, индивидуални или колективни услуги за да се задоволат потребите на родителите и децата, или на членовите на потесното семејство

Additional notes and information

Ваквите услуги и можности треба да бидат флексибилни за да се задоволат специфичните потреби на децата на различни возрасти и на други членови на семејството на кои им е потребна грижа, како и на нивните родители што работат, или на други членови на семејството. Сите работници, независно од својот пол, треба да имаат можност да го комбинираат платеното вработување со своите обврски околу децата и околу други членови на семејството и треба, преку соодветни мерки, да се промовира активната улога на мажите за да се распределат еднакво меѓу жените и мажите обврските околу негата.