Description

Натрупване и прилагане на знания за добре работещите подходи за насърчаване на равенството на половете и борбата с дискриминацията по отношение на жените в различни ситуации и контексти.

Additional notes and information

Отнася се както до извлечените поуки, така и от постоянния процес на учене, обратна информация, разсъждения и анализ.