Description

збир и примена на знаење за тоа што функционира, а што не, во поглед на промовирањето на родовата еднаквост и недискрминација врз жените во различни ситуации и контексти

Additional notes and information

Се однесува на научените лекции, но и на продолжениот процес на учење, повратни информации, размисли и анализи.