Description

grumbullimi dhe zbatimi i njohurive për atë që funksionon dhe çfarë nuk funksionon në drejtim të nxitjes së barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit të grave në situata dhe kontekste të ndryshme

Additional notes and information

Janë mësimet e nxjerra dhe procesi i vazhdueshëm i të mësuarit, reagimeve, reflektimeve dhe analizave.