Description

економска, социјална, политичка и психолошка придобивка од искористувањето на ресурси, вклучително и задоволување на практичните потреби (храна, домување и сл.) и стратешките интереси (образование и обука, политичка моќ итн.)

Additional notes and information

Во сферата на социјалната заштита, може да се однесува и на социјална помош.