Description

žena alebo dievča bez sprievodu, ktoré odišli zo svojej krajiny pôvodu s cieľom požiadať o medzinárodnú ochranu

Additional notes and information

Môže ísť o dievča či ženu, ktorá oficiálne požiadala o postavenie utečenca, ale zatiaľ jej príslušným vnútroštátnym azylovým orgánom nebolo priznané, alebo o postavenie utečenca ešte nepožiadala. Termín „žiadateľ o azyl“ nevymedzuje žiadny medzinárodný právny dokument a vymedzenie tohto pojmu je vecou vnútroštátnych právnych predpisov. Aj keď je udelenie postavenia utečenca prioritou štátu, z dôvodu určitých výnimiek má postavenie utečenca skôr deklaratórny ako determinantný charakter: čo znamená, že osoby sa nestávajú utečencami na základe uznania, ale sú za nich uznané z dôvodu, že sú utečencami. Nie každá žena žiadajúca o azyl musí byť automaticky uznaná za utečenca, ale každá utečenkyňa je najskôr žiadateľka o azyl.