Description

Жени или непридружени момичета, които са напуснали своята държава на произход, за да търсят международна закрила.

Additional notes and information

Възможно е вече официално да е кандидатствала за статут на бежанец, но все още да не е призната като такава от приложимия национален орган по убежището, или все още да не е кандидатствала за такъв статут чрез подаване на своето искане. Изразът „търсеща убежище“ не е дефиниран с международен правен инструмент и е предмет на определяне от националното право. Макар че предоставянето на статут на бежанец е привилегия на държавата, предмет на някои изключения, статутът на бежанец е по-скоро обяснителен, отколкото определящ: тоест, лицата не стават бежанци, защото са признати за такива, а биват признати за такива, защото са бежанци. Не всяка жена, търсеща убежище, в крайна сметка ще бъде призната за бежанец, но всяка жена - бежанец е първоначално търсеща убежище