Description

kvinnor eller ensamkommande flickor som har lämnat sitt ursprungsland för att söka internationellt skydd

Additional notes and information

Kan ha formellt ansökt om flyktingstatus men inte ännu ha erhållit sådan av relevant nationell asylmyndighet eller inte ännu ha ansökt om status genom inlämnande av en ansökan. Begreppet asylsökande har inte definierats inom ramen för något internationellt rättsligt instrument och omfattas av definitionen enligt nationell lagstiftning. Även om beviljande av flyktingstatus är en statlig angelägenhet, med vissa undantag, är flyktingstatus förklarande snarare än bestämmande, dvs. personer blir inte flyktingar på grund av erkännande utan de erkänns på grund av att de är flyktingar. Varje kvinna som söker asyl kommer inte att betraktas som en flykting men varje kvinna som är flykting är inledningsvis asylsökande