Description

vrouw ofmeisje dat haar land van herkomst heeft verlaten om internationale bescherming te zoeken

Additional notes and information

Kan formeel de vluchtelingenstatus hebben aangevraagd, maar moet nog als zodanig worden erkend door het toepasselijke nationale asielorgaan of heeft de status nog niet aangevraagd door een verzoek in te dienen. Determ ‘asielzoeker’ wordt in geen enkel internationaal rechtsinstrument gedefinieerd en de betekenis ervan wordt vastgesteld door nationaal recht. Hoewel het verlenen van de vluchtelingenstatus het voorrecht van de staat is, uitzonderingen daargelaten, is de vluchtelingenstatus declaratoir en niet determinatief: dat wil zeggen dat personen geen vluchteling worden omdat ze erkend worden, maar ze worden erkend omdat ze vluchteling zijn. Niet iedere vrouw die asiel zoekt zal uiteindelijk als vluchteling worden erkend, maar iedere vrouw die vluchteling is, is in eerste instantie een asielzoeker