Description

ndihma e siguruar nga shteti për personat që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare për t'u mbrojtur në gjykatë ose për të ngritur procedura gjyqësore

Additional notes and information

Përcaktuar kështu, ndihma juridike ka të bëjë kryesisht me përfaqësimin ligjor në gjykatë. Sidoqoftë, ndihma juridike mund të ketë të bëjë edhe me këshillat juridike: jo të gjithë që hasin një problem juridik do ta çojnë çështjen domosdoshmërisht në gjykatë. Ndihma juridike dhe këshillat juridike janë shpesh një element thelbësor për të garantuar qasjen ekonomike në drejtësi dhe të drejtën për kompensim të drejtë, në veçanti për gratë viktima të dhunës në familje dhe gratë nga grupet në disavantazh, siç janë gratë migrante.