100-ųjų Tarptautinės moters dienos metinių proga Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) parengė sąrašą, į kurį simboliškai įtraukė 100 atvejų, kurie parodė, kad iki visiškos lyčių lygybės dar reikia nemažai padirbėti.

EIGE parengtas 100 lyčių nelygybės atvejų sąrašas – tik nedidelė nelygybės tarp vyrų ir moterų šiuolaikinėje visuomenėje dalis, ir, pasak instituto, sąrašas galėtų būti dar ilgesnis. Sąrašas parodo, kad nepaisant 100 metų pastangų, lygybė tarp moterų ir vyrų išlieka aktuali tema tiek Europoje, tiek pasaulyje. Darbo rinkoje moterims, užimančioms tokias pat pareigas kaip ir vyrai, mokama mažiau, nors Europos Sąjungoje 59 proc. moterų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tik 3 procentai moterų vadovauja Europinėms įmonėms ir tik 12 proc. moterų yra įmonių valdybose. Vidutinis moterų nedarbo procentas Europos sąjungos šalyse yra didesnis, lyginant su vidutiniu vyrų nedarbu.

Virginija Langbakk, EIGE direktorė: „Nelygybė tarp vyrų ir moterų yra akivaizdi daugelyje sričių. Ar teisinga, kad Europos ministrų tarpe – tik 2 procentai moterų? Ar negąsdina duomenys, kad kas ketvirta moteris yra kažkada patyrusi fizinį smurtą?”.

Pašalinant kliūtis lygybei tarp moterų ir vyrų, kovojant su smurtu prieš moteris ir suteikiant daugiau galimybių moterims įsilieti į darbo rinką, užimti aukštesnes ar vadovaujančias pareigas, pasiekiamas ekonominis augimas ir bendras vyrų bei moterų tobulėjimas.

Šiandien EIGE institute įvairių šalių ambasadorės moterys supažindino žiniasklaidos atstovus su įvairiais lyčių nelygybės pavyzdžiais, egzistuojančiais jų reprezentuojamose šalyse. Tuo pačiu metu Budapešte, Europos sąjungos tarybai vadovaujančioje Vengrijoje, EIGE iniciatyva buvo paminėtos 100-osios Tarptautinės moters dienos metinės. Renginio metu suinteresuotųjų grupių nariai ir žiniasklaidos atstovai susitiko pirmajame regioniniame simpoziume, kur tarėsi bei diskutavo, kaip išspręsti lyčių nelygybės klausimus.

Italijos bankas paskaičiavo, kad jei moterų įdarbinimas jų šalyje pasiektų 60proc., tai šalies vidaus produktas padidėtų 7proc. Anna Maria Tarantola, Italijos banko generalinio direktoriaus pavaduotoja: „Šalyje, kurioje įprastinis BVP augimas tėra 1 proc., į tokius skaičiavimus būtinai reikėtų atkreipti dėmesį“. F[1]F

2011 m. EIGE ketina dirbti keliomis kryptimis ir siekia tapti Europos lyčių lygybės centru. Šiam tikslui pasiekti šiuo metu institutas renka duomenis iš Europos sąjungos institucijų ir valstybių narių, renka ir apdoroja esamus darbo su vyrų ir moterų lygybe metodus ir priemones. Institute kuriamo europini lyčių lygybės kompetencijos centro pagalba ši medžiaga padės išryškinti nelygybių atvejus ir sukurti visuomenę, kuri gerbs tiek vyrų, tiek moterų potencialą ir prisidės prie Europos ir atskirų valstybių -narių gerovės kėlimo

Dirbdami drauge galime pasiekti, kad per visas Tarptautines moters dienas tikrai būtų ką švęsti.

Apie institutą:

EIGE yra Europos Sąjungos agentūra, besirūpinanti lyčių lygybe Europos sąjungoje ir šalyse narėse, kovojanti su diskriminacija dėl lyties bei šviečianti visuomenę lyčių lygybės klausimais.

  • Institutas yra Europos Sąjungos agentūra, remianti valstybių narių ir ES pastangas skatinti lyčių lygybę, kovoti su diskriminacija dėl lyties bei ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimais.
  • Instituto užduotis yra rinkti, analizuoti ir platinti objektyvius, palyginamus ir patikimus duomenis apie lyčių lygybę; kurti metodines priemones,įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos ir nacionalinės politikos kryptis, palengvinti keitimąsi geriausia praktika tarp ES šalių,plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su kitomis lyčių lygybės klausimais dirbančiomis įstaigomis.
  • Instituto biudžetas 2007-2013 m. laikotarpiui sudarys 52,5 milijonų eurų. Institute dirba 35 personalo nariai. Artimiausioje ateityje institute numatoma įdarbinti ir ES šalių narių ekspertus, kurie savo patirtimi lyčių lygybės srityje prisidėtų prie Instituto veiklos
  • Europos sąjungos lyčių lygybės strategija apima penkias prioritetines sritis: ekonomika ir darbo rinka, vienodas atlygis už darbą, vienodos galimybės užimti aukštas pareigas, smurto dėl lyties problemų sprendimas ir lyčių lygybės plėtra už sąjungos ribų. Komisija taip pat ketina surengti kasmetinius aukščiausio lygio susitikimus su Europos parlamentu, tarybų vadovais, socialiniais sąjungos partneriais, visuomene, siekdama įvertinti pažangą diegiant lyčių lygybės strategiją.

Daugiau informacijos:


[1] International Herald Tribune – Vasario 3 d., ketvirtadienis