Lyčių aspekto rodikliai

Priemonė, skirta įvertinti moterų ir vyrų santykių tam tikroje politikos srityje, konkrečioje programoje ar veikloje pokyčius arba moterų ir vyrų statuso ar padėties pokyčius

Lyčių aspekto rodikliai nustatyti siekiant įvertinti ir palyginti moterų ir vyrų padėtį laikui bėgant. Lyčių aspekto rodikliai gali reikšti kiekybinius rodiklius (remiantis pagal lytį suskirstytais statistiniais duomenimis) arba kokybinius rodiklius (remiantis moterų ir vyrų patirtimi, požiūriu, nuomone ir jausmais).

Rodikliai yra itin svarbūs integruojant lyčių aspektą visais politikos įgyvendinimo etapais. Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai turi sudaryti sąlygas nuolat stebėti ir vertinti, ar įgyvendinami projekto lyčių lygybės tikslai, taip pat vertinti projekto veiklų poveikį lytims. Jeigu tikslai nepasiekti, gali reikėti iš naujo įvertinti ir koreguoti projekto strategiją, siekiant užtikrinti pozityvius pokyčius.

Lyčių aspekto rodikliai leidžia įvertinti moterų ir vyrų santykių tam tikroje politikos srityje, konkrečioje programoje ar veikloje pokyčius arba moterų ir vyrų statuso ar padėties pokyčius. Lyčių aspekto rodiklius kaip socialinių pokyčių ir projektų veiksmingumo įvertinimo priemonę galima apibūdinti šiais aspektais:

  • siektina kokybė;
  • siektina kiekybė;
  • tikslinė grupė, kuriai projektas daro poveikį ar teikia naudos; ir
  • laikotarpis, per kurį uždaviniai turi būti įgyvendinti.

Lyčių aspekto rodiklių metodai

Kiekybiniai metodai

Kiekybiniai duomenų rinkimo metodai duoda kiekybiškai įvertinamus rezultatus, todėl jie taikomi tiems elementams, kurie gali būti suskaičiuojami, pvz., moterų ir vyrų procentinė dalis darbo rinkoje, moterų ir vyrų darbo užmokesčio dydis arba į mokyklą priimtų mergaičių ir berniukų skaičius. Kiekybiniai duomenys gali parodyti lyčių lygybės pokyčius laikui bėgant, pvz., dažnai naudojamas kiekybinis rodiklis yra mokykloje besimokančių mergaičių skaičius, palyginti su berniukų skaičiumi.

Kokybiniai metodai

Kokybiniai metodai apima žmonių patirtį, nuomonę, požiūrį ir jausmus, pvz., moterų patirtis, susijusi su darbo neformaliajame sektoriuje suvaržymais ar privalumais, arba vyrų ir moterų požiūriai į nepakankamo moterų atstovavimo aukštose pareigose priežastis ir pasekmes. Dažnai duomenys kokybiniams rodikliams renkami taikant dalyvavimu grindžiamą metodiką, pvz., tikslinių grupių diskusijas ir socialinio gyvenimo stebėseną. Kokybiniai duomenys taip pat gali būti renkami vykdant suvokimo ir nuomonės apklausas.

Check out EIGE’s collection of Indicators to monitor progress towards the achievement of the goals of the BPfA

Further readings

The why and how of gender-sensitive indicators. A project-level handbook