Darbas su suinteresuotosiomis šalimis

EIGE palaiko artimus ryšius ir bendradarbiauja su atitinkamomis ES agentūromis, kad užtikrintų sąveiką, išvengtų dubliavimo ir padidintų savo darbo efektyvumą.

EIGE bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis

2013 m. Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) buvo paprašyta dalyvauti pasirengimo narystei pagalbos priemonėje (PNPP). PNPP yra stojimo į Europos Sąjungą proceso finansinė priemonė. 

Šios priemonės tikslas yra gerinti paramą gaunančių šalių pajėgumus per visą stojimo procesą, kad jos galėtų įvykdyti reikiamas politines ir ekonomines reformas bei pasiruoštų prisiimti įsipareigojimus, susijusius su naryste ES. Pagalbą pagal dabartinę PNPP gauna Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

Pagrindinis narystės ES kriterijus yra suderinti nacionalinius teisės aktus su ES teise ir jos taikymo praktika bei užtikrinti efektyvias administracines struktūras, skirtas įgyvendinti ES taisykles. Dėl šios priežasties ES yra suinteresuota įtraukti šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates į ES agentūrų, pavyzdžiui, EIGE, darbą bei suteikti joms techninę pagalbą.

Taigi 2013 m. EIGE institutui buvo paskirta ši užduotis ir pradėtas vykdyti projektas „Šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių dalyvavimo EIGE darbe parengiamosios priemonės“. Pagrindinis šio darbo tikslas – sustiprinti šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių pajėgumus taikyti ES politiką lyčių lygybės srityje.

PNPP projektas

Tai pirmasis EIGE projektas, finansuojamas pagal PNPP. Šiuo bandomuoju projektu siekiama užmegzti kontaktus, įvertinti šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių poreikius bei lūkesčius, taip pat ieškoti būdų, kaip ateityje būtų galima bendradarbiauti su EIGE.

Pagalbą gaunančios šalys ir pagrindiniai projekto partneriai:

Albanija:

 • Darbo, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerija, PNPP fondo ir Europos integracijos direktoratas

 • Apsaugos nuo diskriminacijos įgaliotinis

Juodkalnija:

 • Žmogaus ir mažumų teisių ministerija, lyčių lygybės departamentas

 • Juodkalnijos parlamentas, lyčių lygybės komitetas

 • Juodkalnijos JTVP

Bosnija and Hercegovina:

 • Bosnijos ir Hercegovinos lyčių lygybės agentūra

Serbija:

 • Darbo, užimtumo ir socialinės politikos ministerija, lyčių lygybės direktoratas

 • Lygybės apsaugos įgaliotinis

 • Serbijos Respublikos statistikos tarnyba

 • Europos integracijos ministerijos socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo skyrius

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija:

 • Darbo ir socialinės politikos ministerija, lygių galimybių departamentas

 • Europos reikalų sekretoriatas

Turkija:

 • Šeimos ir socialinės politikos ministerija, moterų padėties generalinis direktoratas

 • ES reikalų ministerija

Kosovas*:

 • Lyčių lygybės agentūra

 • Kosovo statistikos agentūra

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos

Projekto, vykdomo su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis, tikslai

 • padėti atitinkamoms institucijoms standartus ir praktiką sulyginti su taikomais Europos Sąjungoje, skatinti suderintą požiūrį lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo srityje;

 • gilinti žinias ir stiprinti institucinius gebėjimus, kad būtų tinkamai įgyvendinti ir vykdomi įsipareigojimai, taikomi pagal ES politiką;

 • valstybės administracijos pareigūnams teikti technines žinias apie ES lyčių lygybės politiką; 

 • įtraukti surinktą informaciją į EIGE tyrimų projektus;

 • gerinti bendravimą ir dalijimąsi informacija tarp šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, EIGE ir ES valstybių narių.

Pagrindinė veikla

 • Techniniai susitikimai, skirti kartu su pagalbą gaunančiomis šalimis identifikuoti tolesnio bendradarbiavimo su EIGE lyčių lygybės srityje poreikius ir lūkesčius.

 • Renginiai atskirose šalyse, rengiami konkrečiomis temomis, parinktomis pagal paramą gaunančių šalių pareikštus poreikius.

 • Nacionalinių ekspertų iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių dalyvavimas tam tikruose susitikimuose, konferencijose ir tyrimų vizituose, organizuojamuose EIGE.

EIGE pirmojo projekto, finansuojamo pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę, įgyvendinimo apžvalga

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) savo pirmąjį pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę finansuojamą projektą „Šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių dalyvavimo EIGE darbe parengiamosios priemonės“ vykdė nuo 2013 m. pradžios iki 2014 m. gegužės.

Šio projekto tikslas buvo pasiekti, kad šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių politika lyčių lygybės srityje atitiktų ES politiką ir taip paruošti šias šalis, kad jos galėtų tapti visateisėmis Europos Sąjungos narėmis. Vykdant projektą visoje Europoje buvo plačiai organizuojama įvairių rūšių veikla.

Pareigūnai iš 7 šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių susitiko Briuselyje, Stambule ir Vilniuje, kur turėjo galimybę pabendrauti su regione dirbančiais savo kolegomis, pasidalyti idėjomis ir ateities planais. Pagrindiniai šių susitikimų tikslai buvo sustiprinti stojančiųjų šalių bendradarbiavimą vykdant lyčių aspekto integravimą, sukurti aukšto rango pareigūnų iš plėtros šalių tinklą ir didinti žinomumą apie EIGE darbą, taip stiprinant lyčių lygybės aspektą vykstant šių šalių stojimo procesui.

Pareigūnai iš plėtros šalių per metus taip pat dažnai lankėsi EIGE. Turkijos, Juodkalnijos ir Serbijos vyriausieji derybininkai dėl stojimo į ES buvo susitikę su instituto direktore Virginija Langbakk. Per susitikimus aukšto rango pareigūnams buvo pristatytas EIGE darbas, buvo aptarti ateities planai, susiję su bendradarbiavimu lyčių lygybės srityje.

Kai kurie renginiai taip pat vyko ir plėtros šalyse. Pavyzdžiui, tarptautinis seminaras apie ES kriterijų dėl lyčių lygybės įgyvendinimą lapkričio 27–28 d. vyko Podgoricoje, Juodkalnijoje. Šio seminaro tikslas buvo paskatinti ES kriterijų lyčių lygybės srityje taikymą vykstant integracijai į ES.

Iš dalyvių EIGE sulaukė labai teigiamų atsiliepimų apie suorganizuotus renginius. Būtent todėl institutas jau paruošė pasiūlymą 2014–2015 m. veiklai pagal PNPP. Ateityje vykdant PNPP toliau bus mezgami ryšiai su šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių valdžios institucijomis, sukuriant vietos diskusijoms ir keitimuisi informacija. Daugiau dėmesio bus skiriama šių šalių integravimui į EIGE duomenų bazes, taip padarant institutą centralizuotu patikimų ir palyginamų duomenų bei informacijos apie lyčių lygybę šaltiniu.

EIGE suorganizuoti renginiai

2013 m. birželį EIGE suorganizavo pirmąjį susitikimą Briuselyje su pareigūnais iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos) bei Kroatijos. Nacionalinių lyčių lygybės institucijų pareigūnai, apsaugos nuo diskriminacijos komisija ir nacionalinės statistikos tarnybos pareiškė norą bendradarbiauti su EIGE, vykdant lyčių lygybę skatinančius projektus ir susijusią veiklą jų šalyse. Jie ypač pabrėžė poreikį bendradarbiauti kovos su smurtu lyties pagrindu srityje, nustatant lyčių lygybės indeksą ir padedant moterims įsitvirtinti politiniame bei ekonominiame gyvenime.

Pareigūnai taip pat dalyvavo lyčių lygybės indekso pristatymo konferencijoje, kurioje buvo pateikti 27 valstybių narių (išskyrus Kroatiją) rezultatai. Šiuo indeksu buvo įvertinta, kokią pažangą 2010 m. kiekviena valstybė narė buvo pasiekusi lyčių lygybės srityje. Pareigūnai iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių lyčių lygybės indeksą pripažino kaip itin naudingą priemonę. Buvo išreikštas poreikis nustatyti analogišką šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių indeksą. EIGE pasidalys savo žiniomis ir patirtimi bei ves mokymus atitinkamiems asmenims ir institucijoms, kurie norėtų pasinaudoti EIGE metodika nustatant lyčių lygybės indeksą savo šalies kontekste.

Ekspertai iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių buvo pakviesti dalyvauti keliuose EIGE suorganizuotuose renginiuose, siekiant palengvinti mokymąsi iš EIGE ir iš kitų ES valstybių narių patirties.

2013 

 • Ekspertų forumo susitikimas (2013 m. rugsėjo 30 d., Vilnius)

 • Išteklių ir dokumentacijos centro atidarymas (2013 m. spalio 1 d., Vilnius)

 • Konferencija apie smurto prieš moteris panaikinimą Europoje (2013 m. lapkričio 25–26 d., Viena)

 • Nuo praktikos su potencialu prie gerosios praktikos – konsultacinis susitikimas apie moterų verslumą (2014 m. vasario 27–28 d., Atėnai)

 • Trečiasis pareigūnų iš plėtros šalių susitikimas (2013 m. kovo 18 d., Vilnius)

 • Konsultacinis susitikimas apie SLP duomenų rinkimą: administraciniai duomenų šaltiniai ir būsimi duomenų rinkimo poreikiai (kovo 19–20 d., Vilnius)

2014

 • Seminaras „Efektyvių ir tvarių institucinių mechanizmų, skirtų gerinti lyčių lygybės padėtį, stiprinimas: situacija ir geroji praktika Rytų partnerystėje, PNPP ir 28 ES šalyse“ (2014 m. gruodžio 2–3 d., Vilnius)

Renginiai narystės siekiančiose šalyse

2013

 • Lapkričio 6 d. – antrasis pareigūnų iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių susitikimas (Stambulas, Turkija)

 • Lapkričio 7–8 d. – tarptautinis aukšto lygio susitikimas „Moterų teisių pažanga trečiaisiais metais po Stambulo konvencijos priėmimo“ (Stambulas)

 • Lapkričio 27–28 d. – tarptautinė konferencija „Tarptautinis seminaras apie ES kriterijų dėl lyčių lygybės įgyvendinimą“ (Podgorica, Juodkalnija)

2014

 • Spalio 13–14 d. – ekspertų mokymai Belgrade, kaip parengti lyčių lygybės indeksą Serbijai

2015

 • Gegužės 4–5 d. – ekspertų mokymai Prištinoje, kaip parengti lyčių lygybės indeksą Kosovui

Pareigūnų iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių lankymasis EIGE

Šių apsilankymų tikslas yra suteikti žinių ir didinti informuotumą apie ES lyčių lygybės politiką. Tai savo ruožtu sustiprins lyčių aspekto integravimą į stojimo strategijas ir programas. Be to, bus palaikoma diskusija apie šalių kandidačių, potencialių šalių kandidačių ir EIGE bendradarbiavimą.

Birželio 5 d. EIGE vyko susitikimas su Turkijos teisėjų ir prokurorų atstovais, vykstant jų tyrimo vizitui dėl moterų teisių apsaugos. EIGE pateikė ir aptarė savo darbą, susijusį su lyčių lygybės indeksu, administraciniam personalui vedamais mokymais lyčių klausimais, smurtu lyties pagrindu, gerąja praktika, vyrais ir lyčių lygybe bei EIGE vykdomu PNPP projektu.

Rugpjūčio 29 d. EIGE direktorė Virginija Langbakk priėmė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ministro pirmininko pavaduotoją Europos reikalams Fatmirą Besimi. Direktorė trumpai pristatė instituto misiją ir dabartinius projektus. Ministro pirmininko pavaduotojas labiausiai domėjosi lyčių lygybės indekso kūrimu ir būdais, kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją būtų galima įtraukti į EIGE tyrimų veiklą.

Rugsėjo 11 d. EIGE institute lankėsi Turkijos Respublikos Europos reikalų ministras ir vyriausiasis derybininkas Egemenas Bagišas (Egemen Bağiş), turėdamas tikslą sužinoti apie instituto darbą bei moterų ir vyrų padėtį Europos Sąjungoje. EIGE taip pat pristatė savo darbą kovojant su smurtu lyties pagrindu, lyčių stereotipais ir duomenų apie tai sisteminimu, įskaitant lyčių lygybės indeksą. Be kitų aptartų temų buvo kalbėta ir apie lyčių lygybės situaciją Turkijoje. Ministro teigimu, „ES lyčių lygybės standartai yra labai svarbūs“.

Rugsėjo 12 d. instituto direktorė Virginija Langbakk susitiko su Aleksandaru Pejovičiumi (Aleksandar Pejović), Juodkalnijos Respublikos valstybės sekretoriumi ir vyriausiuoju derybininku dėl stojimo į ES. Direktorė trumpai pristatė EIGE misiją ir veiklą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas lyčių lygybės indeksui ir kovai su smurtu lyties pagrindu. Valstybės sekretorius trumpai pristatė Juodkalnijos Respublikos pasiekimus ir paminėjo, kad ES integracijos procesas yra gera galimybė sustiprinti lyčių lygybę Juodkalnijoje.

Rugsėjo 12 d. EIGE lankėsi Tanja Miščević, Serbijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą vyriausioji derybininkė. EIGE direktorė Virginija Langbakk pristatė EIGE darbą ir pagrindinę veiklą. Per susitikimą pareigūnės aptarė, kaip plėsti Serbijos ir EIGE bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje. Kadangi lyčių lygybės stiprinimas yra vienas iš nacionalinių tikslų, T. Miščević paminėjo, kad svarbu, jog EIGE bei instituto darbas Serbijoje būtų labiau matomi.

Spalio 18 d. instituto direktorė Virginija Langbakk priėmė Regioninio bendradarbiavimo tarybos (RBT) generalinį sekretorių Goraną Svilanovičių. RBT skatina savitarpio bendradarbiavimą ir Pietryčių Europos šalių euroatlantinę integraciją, siekdama palaikyti regiono vystymąsi, teikiantį naudos ten gyvenantiems žmonėms. Po trumpo Tarybos ir EIGE darbo pristatymo buvo aptarta, koks turėtų būti tolesnis EIGE ir Tarybos, kaip svarbios regiono suinteresuotosios šalies, bendradarbiavimas.

Tyrimų vizitai

2013 m. rugsėjo 30 d. įvyko Kosovo Respublikos lyčių lygybės agentūros prie ministro pirmininko ministerijos tyrimo vizitas.

EIGE institute lankėsi Kosovo lyčių lygybės agentūros generalinė direktorė Edona Hajrullahu bei ataskaitų teikimo ir stebėjimo skyriaus vadovė Edi Gusia. Susitikimo tikslas buvo aptarti savo šalies lyčių lygybės indekso nustatymą, kadangi, jų nuomone, indeksas būtų naudinga priemonė, kuri padėtų parengti geresnę politiką ir lyčių lygybės strategijas nacionaliniu lygmeniu. EIGE vyriausioji tyrėja analitikė Jolanta Reingarde išsamiai paaiškino, kokios yra kliūtys ir galimybės nustatant tokį indeksą nacionaliniu lygmeniu ir kaip galima būtų įtraukti EIGE į jo rengimą Kosove. Kitą dieną viešnios kaip stebėtojos dalyvavo ekspertų forumo susitikime ir RDC atidaryme. 

2013 m. spalio 1 d. įvyko Turkijos Respublikos šeimos ir socialinės politikos ministerijos moterų teisių generalinio direktorato tyrimo vizitas.

Turkijos Respublikos šeimos ir socialinės politikos ministerijos moterų teisių generalinio direktorato atstovai lankėsi EIGE, kad sudalyvautų ekspertų forumo susitikime kaip stebėtojai, taip pat dalyvavo RDC atidaryme. Ministerija kuria internetinę programinės įrangos sistemą, skirtą lyčių lygybės ir moterų klausimams Turkijoje, kad iš vieno internetinio šaltinio būtų galima pasiekti visas studijas, straipsnius ir mokslinius tyrimus moterų klausimais. Apsilankymas EIGE per išteklių ir dokumentacijos centro, kuriame sukaupta ES ir valstybių narių lygmens institucijų darbo lyčių lygybės srityje patirtis, atidarymą buvo puiki galimybė susitikti su partneriais – specializuotais išteklių ir dokumentacijos centrais iš kelių valstybių narių bei aptarti ilgalaikio bendradarbiavimo su EIGE galimybę, ateityje tapus RDC partneriais.

2013 m. spalio 15 d. įvyko Serbijos Respublikos Europos integracijos ministerijos socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo skyriaus atstovų tyrimo vizitas.

Kita veikla

EIGE šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse pradėjo rinkti politikos dokumentus, pilkąją literatūrą, knygas ir kitus svarbius leidinius lyčių lygybės tematika. Visa tai kaupiama fizinėje bibliotekoje Vilniaus Europos namuose (kur jie matomi ir pasiekiami plačiajai visuomenei) bei EIGE skaitmeninių išteklių internetiniame kataloge.

Be to, susijusios suinteresuotosios šalys buvo pakviestos prisijungti prie EIGE Europos lyčių lygybės tinklo („EuroGender“) ir dalyvauti būsimose internetinėse diskusijose, kad būtų lengviau užmegzti dialogą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių iš šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių bei ES valstybių narių, suteikiant joms galimybę dalytis informacija, žiniomis, ištekliais ir duomenimis, rengti bendrus projektus su atitinkamais partneriais ir analizuoti lyčių lygybės temas.

Spalio 18 d. instituto direktorė Virginija Langbakk priėmė Regioninio bendradarbiavimo tarybos (RBT) generalinį sekretorių Goraną Svilanovičių. RBT skatina savitarpio bendradarbiavimą ir Pietryčių Europos šalių euroatlantinę integraciją, siekdama palaikyti regiono vystymąsi, teikiantį naudos ten gyvenantiems žmonėms. Po trumpo Tarybos ir EIGE darbo pristatymo buvo aptarta, koks turėtų būti tolesnis EIGE ir Tarybos, kaip svarbios regiono suinteresuotosios šalies, bendradarbiavimas.

Neformalus ES agentūrų, vykdančių pasirengimo narystei ir Europos kaimynystės programas (EKP) tinklas.

2013 m. liepą EIGE dalyvavo neformalaus ES agentūrų, dirbančių su pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP) ir Europos kaimynystės politikos (EKP) šalimis, tinklo susitikime. Pagrindinis tinklo tikslas yra dalytis patirtimi, išmoktomis pamokomis bei gerąja praktika tarp ES agentūrų PNPP ir EKP projektus vykdančių pareigūnų ir koordinatorių.

Susitikimas vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre Stokholme. Per susitikimą agentūrų atstovai apsikeitė PNPP projektų vykdymo patirtimi, aptarė veiklos tęsimo ir būsimų PNPP programų perspektyvas, taip pat pasidalijo informacija apie bendradarbiavimo su EKP šalimis pažanga.

Viena iš svarbiausių šio susirinkimo išvadų buvo sprendimas reguliariai susitikti. Kitas renginys turėtų būti suorganizuotas netrukus po to, kai įsigalios PNPP II ir su atitinkamomis institucijomis bus pasirašytos naujos EKP sutartys. Europos maisto saugos tarnyba sutiko organizuoti kitą susitikimą Briuselyje.