Apie EIGE

EIGE vizija ir misija 

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, kurios tikslas – prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visų sričių ES politiką ir jos pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su diskriminacija lyties pagrindu, taip pat didinti ES piliečių supratimą apie lyčių lygybę. 

Moterų ir vyrų lygybė – tai viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių. Mūsų vizija – siekti, kad moterų ir vyrų lygybė taptų realybe visiems europiečiams ir kitiems pasaulio gyventojams. 

Kaip nepriklausoma įstaiga, EIGE veikia pagal Europos Sąjungos įstatymus ir iniciatyvas. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba įsteigimo Reglamente apibrėžė pagrindinius Instituto tikslus ir užduotis ir priskyrė pagrindinę funkciją – skatinti lygybę tarp moterų ir vyrų bei spręsti susijusias problemas Europos Sąjungoje.

Mūsų misija – tapti Europos žinių centru lyčių lygybės klausimais.

Svarbiausi 2016–2018 m. tikslai ir prioritetai

Trys strateginiai EIGE tikslai 2016–2018 m. programavimo laikotarpiu yra šie:

  • teikti aukštos kokybės tyrimų paslaugas ir duomenis, kad politikos formuotojai ir kitos pagrindinės suinteresuotosios šalys, siekiančios lyčių lygybės, sprendimus priimtų būdamos geriau informuotos ir remdamosi įrodymais;
  • tvarkyti visas EIGE sukurtas žinias, kad būtų galima laiku vykdyti novatorišką komunikaciją, atitinkančią pagrindinių suinteresuotųjų šalių tikslinius poreikius;
  • atitikti aukščiausius administracinius ir finansinius standartus, atsižvelgiant į EIGE personalo poreikius.