Latvia // Other resources

Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmas "Valsts pārvalde" Labklājības ministrijas projekts "Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja pirmsskolas izglītības iestādēs: Norvēģijas un Dānijas pieredze"

Unofficial title in English: 
Nordic Council of Ministers' mobility programme "Public Administration" Latvia's' Ministry of Welfare project "Gender Mainstreaming in pre-school: the Norwegian and Danish experience"

The aim of the project is to acquaint projects beneficiaries with experience of Norway and Denmark working maintaining equal opportunities for both genders in pre-school education both formal regulation and practical tasks in everyday work in kindergartens.