Adesope Edun

Become a Supporter NOW!

Adesope Edun
Nigeria
Alumni Director
I am in total support of this campaign because i believe in the equal right of both men and women to have access to a world free from violence and free from self inflicted harm this violence does and it does not matter whether it is male or female domestic violence is bad and we need to eradicate this menace in our society..so i give a red to domestic violence by saying no to domestic violence
Read the statement in Yoruba
mo wa leyin eto yi nitori pe mo gba gbo ni nu wi pe okunrin ati obinrin leto si agbaye to buru fun eto lera won ati pe ti o ni se jamba fun ara won...nkan biburu yi ti a nsoro npa eee oo ni se pelu pe eniyan je okunrin abi obinrin domestic violence buru jayi o buru pupo pupo a gbodo pawo po ka so pe ki ni yi o ni se pelu awujo wa..fun idi eyi mo fun domestic violence ni cardi pupa mo de so pe asiko ti to ge ka soro si ta ta bi ti ri ru nkan bibuuru yi