Pagrindinės EIGE institucijos yra valdymo taryba (sprendimų priėmimo organas), ekspertų forumas (patariamasis organas) ir direktorius (-ė) (vykdomasis organas) bei visi darbuotojai.

Valdančioji taryba

Valdančioji taryba tvirtina metinę ir vidutinės trukmės darbo programas bei instituto biudžetą.

Ją sudaro aštuoniolika ES valstybių narių atstovų, veikiančių rotacijos principu, taip užtikrinant visišką atstovavimą ir darbo efektyvumą. Vienas narys yra Europos Komisijos atstovas. Be to, yra atitinkamas skaičius pavaduojančiųjų narių.

Atstovo mandato trukmė yra 3 metai. Per kiekvieną kadenciją Tarybos paskirti nariai atstovauja aštuoniolikai valstybių narių ir pirmininkauja pagal rotacijos principą, paskiriant po vieną narį iš kiekvienos atitinkamos valstybės.

Valdančiąją taryba 3 metų laikotarpiui renka savo pirmininką ir vicepirmininką.

Plačiau apie EIGE valdančiąją tarybą

Valdančiosios tarybos veiklos santrauka

Ekspertų forumas

Ekspertų forumas yra instituto patariamasis organas. Pagrindinė jo funkcija yra teikti ekspertų žinias lyčių lygybės klausimais.

Ekspertų forumo nariai yra kompetentingų institucijų, kurių specializacija – lyčių lygybės klausimai, atstovai iš visų Europos Sąjungos valstybių narių. Kiekvienai šaliai atstovauja vienas narys ir jo pavaduotojas. Du narius skiria Europos Parlamentas. Europos Komisija skiria tris narius, atstovaujančius suinteresuotosioms šalims Europos lygmeniu, po vieną iš:

  • atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios bendrijos lygmeniu, kurios yra teisėtai suinteresuota prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir lyčių lygybės skatinimo
  • bendrijos lygmeniu veikiančių darbdavių organizacijų;
  • bendrijos lygmeniu veikiančių darbuotojų organizacijų.

Valstybės narės ir Komisija siekia, kad ekspertų forume būtų subalansuotas vyrų ir moterų atstovavimas.

Nariai skiriami trejų metų laikotarpiui.

Plačiau apie EIGE ekspertų forumą

EIGE personalas

Institutas priima laikinuosius tarnautojus ir pagal sutartis dirbančius darbuotojus. Taip pat jame dirba deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE).

Plačiau apie EIGE personalą