Program szkolenia pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji, ze względu na płeć i wiek (Temat I)

About

Creator: 
Development of materials: Idea Zmainy (Idea of Change)
Contributor: 
PSDB Sp. Z o.o.
Coverage Country: 
Poland
Format: 
PDF file

The training programme: 'Combating sex and age-based discrimination', developed under the project Human Resources Development Centre 'Socio-economic activation of women at the local level'. The document contains: the training programme -training framework and agenda, recommended literature and bibliography, a PowerPoint presentation with description of each slide, and support materials as attachments.

Program szkolenia pt. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek , opracowany w ramach projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym”. Dokument zawiera: program szkolenia – ramowy program szkolenia i agenda trenerska, polecaną literatur i bibliografię, prezentację PowerPoint – opis poszczególnych slajdów, oraz materiały pomocnicze w formie załączników.

Meta

Country: 
Poland
Date: 
2010
Type: 
Training programmes
Training manuals (for trainers)
Policy area: 
Gender mainstreaming
Diversity and discrimination
Employment and social affairs
EU policy area: 
Regional policy
Employment and social affairs
Keyword: 
Gender Mainstreaming
Gender Stereotypes
Related Resource: 

Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy (2010)

Loading please wait...
loader